Skratky ROI

ROI

ROI je skratka pre Návratnosť investícií.

Metrika výkonnosti, ktorá meria ziskovosť a počíta sa pomocou vzorca ROI= (výnosy – náklady) / náklady. Návratnosť investícií vám môže pomôcť určiť, či potenciálna investícia stojí za počiatočné a priebežné náklady, alebo či by mala investícia alebo úsilie pokračovať alebo ukončiť.